Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrotest Skepsis

Astrotest Skepsis

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot
Aangepast zoeken

Astrotest Skepsis

Hier zal ik laten zien wat goed en wat fout is aan de astrotest van Skepsis. Daarin komt het volgende aan de orde:
 1. Doel van het onderzoek: wat werd onderzocht?
 2. Methode van onderzoek. Werd de gebruikte methode van onderzoek correct toegepast?
 3. Bias van de onderzoeker
 4. Gebruikte bronnen en literatuur. Is de onderzoeker op de hoogte van de relevante literatuur?
Doel van het onderzoek

Wat werd onderzocht in de Astrotest

In juni 1995 publiceerde Rob Nanninga de resultaten van een onderzoek dat hij deed naar de vakbekwaamheid van een 50-tal astrologen.

In de correspondentie die ik voerde met Nanninga legde hij er sterk de nadruk op dat zijn onderzoek voldeed aan strenge wetenschappelijke maatstaven. Met name zijn gehechtheid aan getallen kwam daarin naar voren als het om anderen ging. Astrotest van Skepsis gaat niet over astrologie

Voor een wetenschappelijk verantwoord onderzoek is noodzakelijk dat exact wordt aangegeven wat de doelstelling van het onderzoek is en wat daarom wordt onderzocht. Het artikel in Skepsis bevat geen aparte afdeling waarin deze twee vragen worden gesteld en beantwoord. In het voorwoord, c.q de samenvatting schrijft Nanninga echter het volgende.

" De meeste astrologen geloven dat de levensloop van de betrokkene vaak duidelijk in diens horoscoop herkenbaar is. De Astrotest bood hen de kans dit geloof met feiten te staven. "

Wat staat hier? Nanninga geeft hier een paar stellingen weer.
 1. Astrologen geloven dat de levensloop in de horoscoop herkenbaar is
 2. De meeste astrologen geloven dat
 3. De levensloop staat daar niet altijd, maar "vaak" "duidelijk"
 4. Geloof moet worden bewezen [ bekrachtigd, waar gemaakt ] met feiten

Wat klopt hier niet?

Ten aanzien van stelling 1 en 2 moet het volgende worden geconstateerd
 1. Onder astrologen heersen verschillende opvattingen ten aanzien van de inhoud van de horoscoop. Er zijn drie hoofdrichtingen.

  Er zijn astrologen die vinden dat de levensloop wordt bepaald door horoscoopstanden.

  Er zijn astrologen die van mening zijn dat in de horoscoop alleen mogelijkheden worden aangeduid. De totale potentie van de horoscoop bezitter en dat de horoscoop bezitter die potentie pas kan realiseren als hij zich door een astroloog laat voorlichten.

  Er zijn astrologen die beiden opvattingen onjuist vinden.
 2. Er is nooit onderzoek gedaan waaruit blijkt welk gedeelte van de astrologen bij welke opvatting hoort.
 3. Stellingen 1 en 2 van Nanninga zijn onjuist. Als wetenschappelijk ingesteld onderzoeker zal hij ze dus eerst moeten bewijzen. Dat kan heel eenvoudig via een enquete.
Ten aanzien van stelling 3 kan alleen maar worden opgemerkt dat de term "vaak"moet worden gekwantificeerd en dat eveneens moet worden gedefinieerd wat "duidelijk" betekent. Zolang dat niet gebeurt is iedere uitslag van het onderzoek geldig.

Ten aanzien van stelling 4 kan alleen maar worden geconstateerd dat het onzin is. Kenmerk van geloof is dat er geen feiten en bewijzen nodig zijn.

In de correspondentie die ik met Nanninga had blijkt duidelijk dat hij alleen maar gelovigen wilde toelaten tot zijn onderzoek. Het idee dat er ook andere opvattingen over astrologie bestaan wees hij steeds met klem van de hand.

Conclusie

Uit de definitie van de onderzoeksvraag blijkt dat Nanninga
 1. Onvoldoende op de hoogte is van zijn object van onderzoek
 2. Niet in staat is een heldere omschrijving te geven van wat er precies wordt onderzocht


astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict