esoterische psychologie

Astrologie van de Ziel

esoterische psychologie

In Ziel en persoonlijkheid liet ik zie hoe belangrijk de persoonlijkheid is in de esoterische astrologie " en psychologie. Nu volgt een meer omvattende beschrijving van de plaats van de mens in deze gedachten-systemen. De mens kan volgens deze manier van denken als volgt worden beschreven:
 1. Materie met een kern van leven
 2. Het lichaam vorm het centrale punt tussen geest en materie
 3. Het lichaam bestaat uit door leven bezielde bouwstenen.
 4. Centraal begrip is bewustzijn.
 5. Een ander woord voor bewustzijn luidt vibratie.
 6. Alle bouwstenen vibreren volgens het patroon van het op dat moment bereikt bewustzijn.
 7. De vibratie gaat uit van de sleutel die hoort bij het leven van de persoon, het Ego in kwestie.
Een andere manier van uitdrukken luidt:
 1. De mens roteert om zijn ego-pool op het zogenoemde levenswiel.
 2. Daarbij ontwikkelt hij/zij, c.q. maakt gebruik van het vermogen om tot onderscheid te komen. Een andere omschrijving hiervoor luidt: het vermogen om te kiezen en ervaring op te doen. Zo breidt hij/zij zijn/haar bewustzijn uit, c.q. verfijnt het bewustzijn.
 3. Daarbij gebruikt hij/zij het vermogen om zich te ontwikkelen, de vibratie te doen toenemen en tot interactie te komen.
 4. Dit geheel is een circulair proces en voltrekt zich in cycli.
Zie voor een handzaam voorbeeld van het belang van cycli mijn boek over de Midlife crisis

Uit het bovenstaande volgt dat het een grote vergissing is, te menen dat het ego moet worden overwonnen, afgeschaft, verbannen. Een misvatting die veel voorkomt bij personen die het leven willen ontwijken. Die het leven voorstellen als een soort straf en die de mening ventileren dat het doel van het leven is, zo snel mogelijk te maken dat je wegkomt. Om te gaan verpozen in het " nirwana" of in het "paradijs". Om de twee basisbegrippen te noemen van de belangrijkste godsdiensten in hun populaire en verwrongen vorm. In hun correcte vorm, zeggen deze godsdiensten exact dat wat hierboven werd beschreven en waar ik de volgende keer verder over zal uitweiden.

esoterische psychologie


No Comments

Valid XHTML 1.0 Transitional