Consulting and Educational Services
Orion mb
  boeken therapie

   dr. Martin Boot: Een e-mail uitwisseling met SKEPSIS

   Samenvatting: SKEPSIS zegt astrologie en alle andere in hun ogen pseudo-wetenschappen kritisch te volgen. Stof voor een interessante gedachtenwisseling wellicht. Met dank aan Rob Nanninga

   De discussie neemt een verrassende wending en leidt daardoor tot een even verrassende conclusie. Astrotest blijkt niet te voldoen aan de normale wetenschappelijke maatstaven die aan onderzoek gesteld worden.

   Over de ASTROTEST, deel 3 [zie skepsis.htm]SLOTBESCHOUWING


   Wie wetenschappelijk onderzoek wil doen volgens de regels der kunst heeft de volgende plichten:
   • hij/zij moet exact definiëren wat het object van onderzoek is; onder exact definiëren wordt daarbij niet verstaan "wat iedereen vindt"; nee, daarvoor zijn strenge regels
   • hij/zij moet bewijzen dat ook werkelijk werd onderzocht wat werd gedefinieerd als object van onderzoek
   • hij/zij moet onomstotelijk kunnen aantonen dat de gekozen methode van onderzoek zuiver is. Dat wil bij voorbeeld zeggen dat moet worden aangetoond dat in de methode b.v. niet op verborgen wijze een bepaalde conclusie verstopt zit
   • Dit alles dient in het verslag van onderzoek zo te worden gedocumenteerd dat het voor de lezer navolgbaar is


   Het volgende kan worden geconcludeerd en opgemerkt tot nu toe:

  • De Astrotest ontbeert een exacte definitie van het object van onderzoek, zoals deze discussie duidelijk laat zien.
  • De Astrotest spreekt nu eens van astrologische informatie [ horocoop etc.], dan weer van psychologische informatie [ psychologische vragenlijsten voor {zelf} attributie b.v. worden opgevoerd]
  • Het verband tussen die twee soorten informatie wordt niet onderzocht; aangenomen wordt dat de ene soort in de andere soort gevonden kan worden [ gebrek aan definitie van variabelen dus nog eens, nu vanuit een andere hoek ]
  • Doordat belangrijke variabelen als "astrologie", "astrologen" en "horoscoop" niet gedefinieerd zijn, anders dan " dat zegt iedereen ervan", of "dat doen de deelnemers aan de test zo", kan het object van onderzoek evenmin exact worden gedefinieerd.
  • Daardoor is ook onduidelijk wat er nu precies werd onderzocht in de Astrotest.
  • In Astrotest ontbreekt iedere kritische distantie tegenover de methode die in de Astrotest wordt gebruikt; in plaats daarvan moeten de PROEFPERSONEN verantwoording afleggen over de door hen gehanteerde methode; zo wordt de wereld op zijn kop gezet
  • Bij goed onderzoek hoort dat falen op de eerste plaats wordt gezocht bij het onderzoek zelf, Astrotest keert de zaak om

   Kortom:

   • de Astrotest voldoet niet aan de eisen die aan een wetenschappelijke proef gesteld mogen worden.
   • Dat wil zeggen dat de resultaten eruit geen wetenschappelijke status hebben en
   • Dat er geen conclusies getrokken mogen worden uit Astrotest die wetenschappelijke geldigheid hebben

   Ofwel: Skeptici hebben een probleem met astrologie als systeem van kennis en communicatie. Tot op heden is het de onderzoekers uit deze kring niet gelukt met een wetenschappelijke proefopstelling te komen die beantwoordt aan de eisen die aan dit soort onderzoek normalerwijs gesteld worden. Tijd voor deze skeptici hun huiswerk nogeens over te doen. Wellicht vinden ze te zijnertijd nog steeds de bereidwillige proefpersonen die hen tot nu toe terwille waren bij hun zoektocht.

   Wij allen die de waarde van de esoterische technieken kennen, wensen hen daarbij veel succes en doorzettingsvermogen!


   Dr M Boot

   • bestudeert met grote toewijding al meer dan 30 jaar de esoterische technieken. Hij schreef wat astrologie betreft tot nu toe:
    • 9 boeken, een ervan wordt internationaal verspreid [ zoek in een zoekmachine internationaal naar "Martin Boot"];
    • tientallen wetenschappelijke en populairwetenschappelijke artikelen;
    hij heeft op zijn Akademie Nevash tientallen beroepsastrologen opgeleid.
   • heeft nooit zijn bescheidenheid tegenover de esoterische technieken verloren, integendeel hoe dieper hij erin doordringt en hoe meer hij ze toepast, hoe intenser zijn sprakeloze verwondering

   © Dr Martin Boot, 2001

   Naar andere artikelen


Indexalg Terug naar Index

Published by ORION mb .

Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.