Consulting and Educational Services
Orion mb
  boeken therapie

   UURHOEKASTROLOGIE BLIJFT ONBETROUWBAAR: je kunt in een horoscoop lezen wat je wilt Dr Martin Boot

   [ antwoord op artikel van C Sietsma] [voor het eerst gepubliceerd in AINO, 1987]

   Samenvatting: In AinO, 2,nr 2 toonde ik aan dat met de middelen van de uurhoekastrologie gebeurtenisen niet trefzeker kunnen worden voorspeld. In AinO, 3, 1 betoogt Mw Corrie Sietsma dat ik me vergis. Zij leest uit de door mij opgegeven horoscopen precies het verhaal dat ik over de gebeurtenissen heb meegedeeld. De argumenten van Mw Sietsma worden in dit artikel weerlegd. Uit het betoog zal blijken dat Mw. Sietsma de regels van de uurhoek- en vraagastrologie niet correct toepast en dat ze daardoor uit de horoscopen leest wat ze wil lezen. Mw Sietsma schaart zich zodoende bij de achterafvoorspellers. Nadat enige aandacht is besteed aan de morele implicaties van voorspellen volgt tot slot een voorstel voor een serieus onderzoek naar de waarde van uurhoek- en vraagastrologie dat ook voor de deelnemende astrologen niet vrijblijvend is.

   Het punt van discussie: 6 april 1987, 20.42.23
   Op 6 april 1987 stelde ik me de vraag of de verkoop van een tweetal panden snel zou plaatsvinden. De horoscoop die hoort bij die datum en dat tijdstip werd afgedrukt in AinO,3, 1 p. 48. De panden werden inderdaad beide snel verkocht. De horoscoop was daar echter negatief over. Ook de uurhoeken die ik maakte bij de uiteindelijke kopers waren negatief en in geen enkel opzicht juist zoals ik aantoonde in het eerste artikel. Ik wil niet alle argumenten herhalen en beperk me bij het antwoord op het verhaal van Mw Sietsma tot de horoscoop waarin de eerste vraag werd gesteld. Zoals ik ook in mijn eerste artikel betoogde, claimen de aanhangers van de uurhoekastrologie een 100% score. Dat was de reden dat een enkel experiment waaruit blijkt dat dat niet klopt voldoende was om de uurhoekastrologie van critische kanttekeningen te voorzien. Nu geldt mutatis mutandis hetzelfde.

   Argumenten Sietsma
   Mw Sietsma is van mening dat ik belangrijke punten in die horoscopen over het hoofd heb gezien en daardoor de verkeerde conclusie heb getrokken. Mijn argumenten waren de volgende: volgens de horoscoop vindt geen contact plaats tussen koper en verkoper; de maan maakt geen contacten; de ascendant bevindt zich in de via combusta. Deze drie observaties aan de horoscoop betekenen volgens de regels van de uurhoekastrologie: 1: Nee: geen contact tussen koper en verkoper, 2: er komt niets van terecht; 3: de horoscoop mag niet in behandeling genomen worden.

   Mw Sietsma zet daar het volgende tegenover: 1: Wanneer men het hele eerste en zevende huis in beschouwing neemt, vindt er wel contact plaats; 2: de Maan maakt wel degelijk een contact, namelijk met het pars fortunae; 3: De regel over de via combusta is een dubieuze regel die geen enkele gelding heeft in de vraag- of uurhoekastrologie.

   Argument 1: Contact 1 en 7
   Ascendant van de horoscoop is LI. Dat wil zeggen VE is heer 1 en de aanduider van de vrager. AR is zodoende heer 7 en MA de aanduider van de koper. Tussen VE en MA is geen aspectverband. Tussen de wat Appleby noemt primaire significatoren van koper en verkoper is geen verband in de horoscoop. Volgens Mw Sietsma is er echter wel een verband tussen andere factoren aangaande het eerste en het zevende huis. In het eerste huis bevindt zich PL, en tussen VE, die zich in het vijfde huis bevindt, en PL bestaat een driehoek. Nu redeneert Mw Sietsma als volgt: VE is medeheer van het zevende huis, dus er is een direct contact tussen PL in het eerste huis en de medeheer van het zevende huis. Dat lijkt een doorslaggevend argument. Kijkt men echter beter, wat ik vooraf natuurlijk had gedaan, dan zitten er toch wel addertjes onder het gras. Zowel ten aanzien van VE als ten aanzien van het geconstateerde aspect als ten aanzien van PL.

   VE heer 7
   Wanneer men VE verklaart tot heer 7 dan duidt deze planeet door de LI ascendant zowel de koper als de verkoper aan. Kijken we verder in de horoscoop en volgen we de redenering van Mw Sietsma dan geldt voor MA hetzelfde. Immers in het eerste huis bevindt zich ook het teken SC, dat wil zeggen MA is dan de secundaire significator van de vrager, maar MA was ook al de aanduider voor de koper. Zo gebruikt Mw Sietsma hem later ook. Dus: de horoscoop duidt bij deze redenering aan dat koper en verkoper dezelfde persoon zijn. Heb ik wellicht het huis aan mezelf verkocht?

   Kortom: door de secundaire signicator te gebruiken, komt Mw Sietsma in moeilijkheden. Bovendien is ze bij de omwisseling niet consequent want MA gebruikt ze wel uitsluitend voor de koper. Het zou op zijn minst nodig geweest zijn, wanneer ze een argument voor deze handelwijze had gevonden. En dat ze had uitgelegd, waarom de driehoek VE PL niet een aanduiding was van de toestand van de vrager alleen, wat toch ook alleszins redelijk te noemen is.

   De driehoek tussen VE en PL
   PL bevindt zich retrograde op 9.13 SC, terwijl VE zich op 10.53 PI bevindt. Mw Sietsma zegt alleen dat er maar een graad verschil is in deze driehoek. Ze ziet over het hoofd dat het aspect afnemend is. Mw Hamaker schrijft over afnemende aspecten in dit soort astrologie het volgende: "Afnemende aspecten, dus aspecten die al exact zijn geweest, geven aan wat er allemaal gebeurd is voordat de vraag werd gesteld of voordat de gebeurtenis zich voordeed. Afnemende aspecten kunnen we dus hooguit gebruiken om de achtergrond te belichten, maar voor het beoordelen van komende ontwikkelingen hebben ze geen nut meer. Hun uitwerking is eenvoudig al achter de rug en ze hebben geen invloed meer op het toekomstig gebeuren." ( p. 45/46 ) Op pagina 190 past Mw Hamaker deze regel ook toe bij een interpretatie.

   Kortom: het argument dat er een contact zou bestaan tussen heer 1 en heer 7 berust niet op gronden die te maken hebben met de regels van de interpretatie van uurhoekhoroscopen of vraaghoroscopen.

   PL
   Mw Sietsma gebruikt UR NE en PL alsof het normale punten zijn in de uurhoekastrologie. Dat is onjuist. Men is het er niet over eens of ze nu wel of niet passen in de uurhoekastrologie. Dit geval maakt dat ook zeer duidelijk. De bekendste uurhoekastroloog is wel Lilly, die de brand van London voorspelde. De regels van de uurhoekastrologie komen vooral uit zijn publicaties. In de tijd van Lilly waren UR NE en PL nog niet bekend. Dat wil zeggen: In ieder geval zou de grootste uurhoeksastroloog die er in de geschiedenis geweest is, de uurhoek waar het hier omgaat zo geïnterpreteerd hebben als ik het doe. Mw. Sietsma hangt haar hele betoog op aan PL. Laat ik er echter in meegaan. We hebben trouwens al gezien dat het ook dan niet klopt.

   PL is retrograad. Retrogradatie wordt niet bepaald gezien als een gunstig voorteken in de uurhoekastrologie. Maar met PL is meer: hij bevindt zich in een zogenaamde critische graad. Mw Hamaker zegt daarover het volgende: "De betekenis van de critische graden is: krisis. wanneer de maan of de aanduider van vrager of gevraagde in een critische graad staat, wordt de zaak naar een kritiek punt of op de spits gedreven; of er is een krisis op komst, volgt er een ziekte, of dreigen er ruzie en onenigheid en dergelijke" ( p 58 ). Iedereen die het eerste artikel heeft gelezen, weet dat al deze dingen niet hebben plaatsgevonden.

   CONCLUSIE
   De argumenten die Mw Sietsma aanvoert om een contact tussen koper en verkoper te concluderen berusten bij nader inzicht nergens op. Ze zijn hetzij geconstrueerd, hetzij voortgekomen uit een onjuist gebruik van de regels voor de interpretatie van vraag- en uurhoekhoroscopen.

   In feite valt met deze conclusie het hele betoog van Mw Sietsma in het water. Immers, als er geen contact tussen koper en verkoper plaatsvindt volgens de horoscoop, hoort men het stuk terzijde te leggen, aangezien de conclusie dan is dat de verkoop niet doorgaat, zoals ik meldde in mijn eerste artikel. Maar Mw. Sietsma beweert in haar artikel ook dat ik de regels van de uurhoekastrologie niet beheers, dus ik wil ook nog wel op de andere argumenten ingaan. Ze zullen even dubieus blijken te zijn als de argumenten ten aanzien van het contact tussen 1 en 7.

   Argument 2: De Maan
   In mijn opvatting is de Maan in de genoemde horoscoop void of course, wat wil zeggen: Er komt niets van terecht. Mw Sietsma wijst erop dat de Maan op het punt staat een aspect te maken met het pars fortunae. Ze beweert: "Het Pars neemt een zeer belangrijke plaats in ten aanzien van de duiding in een vraaghoroscoop". We hebben nu dus twee vragen: 1: Welke plaats neemt het Pars fortunae in volgens de literatuur? en 2: Welke betekenis wordt toegekend aan de oppositie, want dat is immers het aspect dat Maan en PF met elkaar gaan maken. Op p. 77 schrijft Mw Hamaker: "Over de waarde van het gelukspunt en de andere arabische punten wordt nog altijd heftig gediscussieerd. De meningen zijn erg verdeeld. ..... We weten nog altijd niet zeker of het gelukspunt en de andere arabische punten wel duidelijk werken." Mw Hamaker verwijst naar aardig wat andere uurhoekastrologen voor ze tot deze conclusie komt.

   Mw Sietsma heeft kennelijk argumenten gevonden die de heftige discussie tot zwijgen heeft gebracht. Aangezien ik die argumenten niet ken, lijkt het me correcter om het PF niet te gebruiken als punt om deze twijfelachtige uurhoekhoroscoop alsnog goed te praten.

   De oppositie
   Over de betekenis van de oppositie bestaat geen verschil van mening. Aangezien de uurhoekastrologie recht-toe recht-aan vooroordelen astrologie is, betekent een oppositie: Gedonder, wegwezen. Appleby zegt erover: " Wanneer er sprake is van een oppositie tussen de signicatoren kan de uiteindelijke afloop goed zijn, maar de vrager zal dan wellicht inmiddels zoveel ellende hebben beleefd dat het hem waarschijnlijk zal spijten dat hij zich met de zaak überhaupt heeft ingelaten." Zoals de lezers van mijn eerste artikel weten, heeft de verkoop van de panden me helemaal niet gespeten en is er helemaal geen ellende geweest.

   Ofwel: Ook hier weer vangt de uurhoekastroloog bot, wanneer hij er ook voor open staat dat er behalve horoscopen ook zoiets als feiten in de werkelijkheid bestaan.

   Kortom: De Maan is hetzij void of course of het aspect tussen de Maan en het PF duidt aan dat de boel misloopt. Om redenen die ik boven aangaf houd ik het erop dat de Maan geen aspecten vertoont.

   Argument 3: De via combusta
   In alle boeken over uurhoek- en vragenastrologie wordt aandacht besteed aan de via combusta waarin de ascendant van de vraaghoroscoop zich bevindt. Volgens mw Sietsma echter geldt deze regel "totaal niet" bij de interpretatie van een vraag- of uurhoroscoop. Als dat zo was, waarom zou deze regel dan steeds vermeld worden, vraag ik me af. Het is namelijk een regel die alleen maar voorkomt in deze tak van de astrologie. Volgens Barbara Watters kan men de via combusta niet helemaal buiten beschouwing laten, want ze kan er volgens haar zeggen wel eens plotselinge, onvoorspelbare wendingen, geweld, ongelukken, voor de vraagsteller uit concluderen. Hamaker raadt aan: "De lezer wordt aangeraden zelf te experimenteren en al naar gelang de uitkomsten een keuze te maken." Ik heb mijn keuze gemaakt door bij deze duidelijk negatieve horoscoop ook de via combusta te laten meewegen.

   CONCLUSIE
   Alle drie de argumenten die Mw Sietsma aanvoert om aan te tonen dat de vraaghoroscoop wel geldig is, zijn weerlegd. De argumenten die Mw Sietsma aanvoert berusten hetzij op een niet correct gebruik van de regels die gelden voor de interpretatie van uurhoek- en vraaghoroscopen, hetzij op door Mw Sietsma zelf gepostuleerde nieuwe toepassingen. Voor die nieuwe d.w.z. zelf bedachte toepassingen van de regels geeft ze geen argumenten.

   Dat wil zeggen: Volgens de horoscoop vindt er binnen 3 maanden geen contact tussen koper en verkoper plaats, wat in tegenstrijd is met de feiten. Ofwel: Mijn conclusies in het eerste artikel over de onbetrouwbaarheid van uurhoekastrologie en haar geclaimde 100% zekerheid zijn juist.

   De verdere interpretatie van mw Sietsma
   Mw Sietsma brengt het derde huis in verband met de makelaar. Dat is interessant aangezien Mw Hamaker het tweede huis beschouwt als de aanduider van de makelaar ( p 189 ). De retrogradatie van zowel SA als UR doet ze af met de opmerking dat er enig uitstel zal komen. Het begint er steeds meer op te lijken dat Mw Sietsma de uitslag van de verkoop al wist voor ze aan haar interpretatie begon. Een retrograde SA wordt in de literatuur namelijk helemaal niet zo luchtig opgevat als zij doet.

   Als het derde huis de makelaar aan zou duiden, komen er nog veel meer problemen om de hoek kijken. Immers: heer 3 JU is verbrand door zijn aspect met SO, heeft een vierkant met NE, wat op bedrog duidt. JU is conjunct noorder maansknoop, wat weer als gunstig beschouwd wordt in de uurhoekintepretatie, maar NE maakt een vierkant op de noorder knoop, wat er ook weer niet zo vrolijk uitziet, zoals de serieuze beoefenaars van de uurhoekastrologie met me eens zullen zijn.


   Naar Uurhoek, deel 3

   Naar andere artikelen


Indexalg Terug naar Index

Published by ORION mb .
Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.