Consulting and Educational Services
Orion mb
  boeken therapie

   UURHOEKASTROLOGIE BLIJFT ONBETROUWBAAR: je kunt in een horoscoop lezen wat je wilt Dr Martin Boot

   [ antwoord op artikel van C Sietsma] vervolg
   [voor het eerst gepubliceerd in AINO, 1987]

   Mw. Sietsma vermeldt het sextiel van SA op de AS, maar zegt niets over het quincunx van SA en MO. Dat wekt bevreemding, aangezien de Maan in een uurhoekhoroscoop van eminent belang is. Trouwens de Maan is een kernpunt in haar betoog. Ze vermeldt wel dat diezelfde MO een vierkant maakt met de ascendant, en leidt uit dat vierkant een snierende opmerking naar mijn persoon af.

   Wel vermeldt ze de driehoek van SA met de cusp van het zevende huis. Daaruit leidt ze af dat de eerste koop snel zal plaatsvinden. Ook hier weer heeft Mw Sietsma over het hoofd gezien dat het aspect afnemend is. Dat wil zeggen: de driehoek zegt niets over de komende koop. Het wordt zo langzamerhand tijd, dat men zich gaat afvragen hoe Mw Sietsma erachter is gekomen dat het om twee kopers ging? Was dat in de uurhoek aangeduid of in mijn eigen verhaal?

   Mw Sietsma geeft geen astrologische argumenten op grond waarvan ze tot meer dan één koper is gekomen. Volgens de regels van de uurhoekastrologie kon Mw Sietsma maar één conclusie trekken aangaande dat wat ze aanzag voor de eerste koop, namelijk dat die eerste verkoop al zou moeten hebben plaatsgevonden ( afnemende driehoek ) voordat ik mijn vraag stelde.

   Mw Sietsma concludeert een gunstige wending in de onderhandelingen. Het is dan niet gek om ook ME er eens bij te betrekken. ME maakt eerst een vierkant met de retrograde SA, dan een driehoek met MO en tot slot een vierkant met de retrograde UR. Ook maakt ME een quinqunx met de AS. Kortom: voor uurhoekastrolgen heel bedenkelijk en bedrog alom. Mw Sietsma concludeert er alleen maar uit dat de transactie de mist in dreigde te gaan. Dat nu is niet in overeenstemming met de feiten zoals ik ze beschreef in het eerste artikel.

   CONCLUSIE
   Waar men ook ingaat op de astrologische argumenten van Mw Sietsma, steeds blijken ze niet te kloppen. ME duidt er in deze horoscoop toch op zijn minst op dat er enorme problemen zullen zijn in verband met contracten etc. Die zijn er helemaal niet geweest.

   Andere feiten die genoemd werden in het eerste artikel
   Mw Sietsma schrijft dat de tweede verkoop een flinke vertraging opliep door het afgeslagen aanbod. Ook dat is niet in overeenstemming met de feiten geweest. In mijn artikel heb ik gemeld dat de termijn die verliep tussen het afgeslagen aanbod en de definitieve koop een week bedroeg en niet 50 dagen zoals Mw Sietsma beweert. Kortom: Mw Sietsma gaat nogal slordig om met de gemelde feiten. Dat het tweede pand later werd verkocht dan het eerste was aan heel andere dingen te wijten. Een goede uurhoekastroloog had dat natuurlijk uit de horoscoop kunnen vinden, wanneer ik tenminste de claims van de uurhoekastrologie serieus moet nemen.

   In mijn eerste artikel heb ik alleen de essentiële feiten gemeld en niet allerlei bijkomende bijzonderheden die te maken hadden met de verkoop van de panden. Toch waren er wel allerlei amusante dingen te melden geweest. Bij voorbeeld over het aantal geïnteresseerden, ook ten aanzien van de makelaar zou er hoogstopmerkelijke dingen gemeld kunnen worden. Over het tempo waarin de geïnteresseerden zich meldden. Over de gemoedsgesteldheid van de verkoper. Over het soort contracten dat gesloten werd. Over leningen en rentevergoedingen. Kortom over al die dingen die gebeuren als er huizen te koop worden geplaatst.

   Mw. Sietsma heeft er niet één gevonden. Wanneer men haar verhaal kritisch leest, komt men tot de conclusie dat ze alleen feiten heeft gevonden die ik al gemeld had in mijn eerste verhaal. Kortom: Mw Sietsma heeft achteraf voorspeld dat de verkoop van de panden was doorgegaan, een feit waar iedereen na het lezen van mijn verhaal al op gekomen was.

   CONCLUSIE
   Mw Sietsma leest wat ze wil lezen. Het kost haar daarbij wenig moeite om af te wijken van de vastgestelde regels. In andere artikelen heb ik er meermalen opgewezen dat het in de aard van de astrologische uitspraken zelf ligt dat men ertoe komt, te lezen wat men wil lezen. In tegenstelling tot wat veel praktiserende astrologen beweren, ben ik van mening dat de aard van astrologische uitspraken vaag is. Dat is de kracht van de astrologie. Het maakt haar geschikt als projectiesysteem. Het is echter wel een gevaar wanneer astrologen die vaagheid gaan gebruiken om zichzelf en hun wensen in de horoscoop te gaan lezen, zoals Mw. Sietsma kennelijk doet in haar repliek op mijn artikel over uurhoekastrologie.

   Achteraf voorspellen
   Mw Sietsma meldt in haar artikel dat ze sinds 1960 de astrologie beoefent, dat haar specialisatie vraag- en uurhoekastrologie is, dat ze acht jaar bestuurslid is geweest van de NVWOA en dat ze medeoprichter is van het NGPA. In het artikel beroept ze zich op haar 25-jarige autoriteit als uurhoekspecialiste. Ze besluit haar artikel met de voorwaarde te stellen dat "de astroloog of diegene die het onderzoek onderneemt op de hoogte is van de meest elementaire regels van het duiden van een vraag- of uurhoroscoop." Met die stelling ben ik het van harte eens. Het moge duidelijk zijn dat hij tamelijk hard terugslaat op Mw Sietsma zelf.

   Verklaringen voor de missers van Mw. Sietsma
   Het is curieus te moeten vaststellen dat iemand met een 25-jarige ervaring in het uurhoekwerk, zulke missers kan maken als zij deed. Welke verklaring kan men daarvoor vinden? Een serie mogelijkheden zie ik. De eerste is dat Mw Sietsma de inhoud van mijn artikel heeft opgevat als iets dat haar persoonlijk aanging; dat ze daar zo door van streek is geraakt dat ze dingen ging waarnemen die er niet waren.

   De tweede mogelijkheid is dat de astrologische praktijk in Nederland weerspiegelt wat Mw Sietsma doet. Ik heb wel redenen om aan te nemen dat deze mogelijkheid niet helemaal moet worden weggewuifd. Immers, Mw Sietsma heeft belangrijke bestuurlijke functies in de astrologenwereld bekleed. Dat kan moeilijk als zij er eigenzinnige ideeën op nahoudt. Dat wil zeggen dat kan moeilijk als ze zich niet houdt aan wat gebruikelijk is in de kringen van de zogenaamde erkende astrologen.

   Aangezien het moeilijk is onderzoek te doen naar de praktijkvoering van de astrologen die zich hebben verenigd in het NGPA of de NVWOA, kan ik alleen wat eigen ervaring melden. In het NVWOA werd enige jaren geleden een prijsvraag uitgeschreven ter testing van de uurhoekastrologie. Het ging over promotieonderzoek en of men uit de uurhoek van de promotie kon opmaken welke horoscoop bij welk promotieonderwerp hoorde. Een interessante vraag. Bij de prijsuitreiking bleek er één astroloog te zijn die alles goed had. Het was de man die de prijsvraag had bedacht.

   In de NVWOA is toen een rel ontstaan. Het bestuur steunde echter de prijswinnaar. Dat leidde ertoe dat een belangrijk gedeelte van de kritische volgers van astrologie in Nederland uit de NVWOA trad. Het is een van de stapjes geweest die hebben geleid tot de oprichting van AinO.

   Een andere anecdote uit de NVWOA mag in dit verband ook wel genoemd worden. Er was eens een bijeenkomst waar moest worden voorspeld uit de horoscopen van een tweeling-paar, welke van de twee was overleden. Alle aanwezige praktiserende astrologen kozen de verkeerde horoscoop. Toen bekend werd dat ze de verkeerde horoscoop gekozen hadden, ontstond er een discussie waarin betoogd werd dat ze in feite toch de goede horoscoop gekozen hadden. Daarvoor werden de meest avontuurlijke astrologische argumenten gevonden. Voor een nuchtere buitenstaander een absurditeit van de grootste orde, maar het lijkt wel erg op wat Mw Sietsma gedaan heeft met de vraaghoroscoop over de verkoop van mijn twee panden.

   Wanneer men astrologenbladen leest, en het maakt daarbij niet uit of het gaat om of het binnen- of buitenlandse, dan vindt men steeds voorspellingen. Die voorspellingen zijn bijna altijd van het soort die Mw Sietsma oplevert, dat wil zeggen achteraf voorspellingen. Men weet de uitslag al en redeneert dan de horoscoop naar die uitslag toe.

   Merkwaardig wordt het voorspellen van gebeurtenissen door de officiële Nederlandse astrologen helemaal wanneer men bedenkt dat de ethische code van het NGPA uitdrukkelijk stelt dat haar leden niet zullen voorspellen. Mw Sietsma was medeoprichtster van die club, dus het wordt toch heel gewoon gevonden dat men gebeurtenissen voorspelt. Het lijkt me neerkomen op met twee tongen spreken. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is ook Mw. Hamaker. Zij schreef het door mij geciteerde boek: Handboek voor Uurhoekastrologie. Uurhoekastrologie gaat alleen over voorspellen van gebeurtenissen. In haar boek neemt Mw Hamaker ook een hoofdstuk op over hoe je de dood van iemand kunt voorspellen. ( p. 217 vv. ) Erger kun je het toch niet maken, als het op voorspellen aankomt. In lezingen daarentegen wekt ze de indruk tegen voorspellen te zijn.

   Met grote afschuw is in de astrologenwereld gereageerd op de resultaten van het onderzoek van Dean en Mather, waar uitkwam dat men de claims van astrologen wel met een zeer grote korrel zout moet nemen. Tot slot hoef ik ook niet te vergeten hoe sterk de hetze tegen mijn persoon is door de kritische geluiden die ikzelf tegen de voorspellende astrologie produceer. In feite stelt Mw Sietsma bij voorbeeld toch maar in haar artikel dat ik de elementaire regels van de uurhoekastrologie niet zou beheersen of verstoutte Cuypers zich tot de opmerking dat ik de astrologie zou prostitueren, aangezien ik betoog dat voorspellingen niet mogelijk zijn en dat astrologie een symbolentaal bevat die haar kracht heeft in haar vaagheid. Dit standpunt wil niet zeggen dat ik de waarde van astrologie als techniek in twijfel trek. Het zal genoegzaam bekend zijn hoeveel ik tot nu toe heb gepubliceerd over astrologie. In die publicaties zoek ik naar de plaats van de astrologie in relatie tot de feiten.

   Trouwens voor de uurhoekastrologie zelf heb ik ook een bescheiden verdienste. Door mijn advies is het boek van Appleby over uurhoekastrologie in het Nederlands vertaald en uitgegeven. Voor mij gaf de doorslag dat Appleby in zijn werk ook zijn mislukkingen aangaf. Een manco vind ik nu na dit experiment dat hij er vanuit gaat dat de uurhoekastrologie 100% zekerheid biedt en dat fouten alleen bij de onvolmaakte kennis van de astroloog kunnen liggen. De geschiedenis van de verkoop van de panden laat zien dat dit uitgangspunt onjuist is. Achteraf voorspellen is de gewoonte in de wereld van astrologen. Op zich is daar natuurlijk geen bezwaar tegen, als spelletje is het best fascinerend. Bezwaarlijk wordt het echter wel wanneer men zich gaat wagen aan voorspellingen vooraf. Bij de uurhoekastrologie heeft men, zoals ik al aantoonde zonder dat men ook maar iets weet van astrologie, een trefkans van 50%. In mijn vorig artikel heb ik laten zien hoe men die kans kan vergroten zonder dat men enige kennis van astrologie heeft.

   Morele problemen bij het voorspellen
   Wanneer men gaat voorspellen, maakt men misbruik van de positie van een cliënt. Ik heb dikwijls argumenten aangereikt op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat men met astrologie geen gebeurtenissen of karakters kan voorspellen, dat wil zeggen vastleggen.( zie ook mijn boek: Esoterisch Denken ) Opvallend is dat de erkende astrologen op die argumenten niet ingaan, behalve dan door personen verdacht te maken. Voorspellen is handel in angst. Moreel is het m.i. onaanvaardbaar dat men via de hokus pokus van astrologische vaktermen probeert in te grijpen in het leven van anderen. Daarbij maakt het niet veel uit of het gaat om de verkoop van huizen of de dood, al zal het bij de gemiddelde toeschouwer veel eerder duidelijk zijn hoe immoreel voorspellen is als het om de dood gaat.

   Test op de mogelijkheden van uurhoekastrologie
   Onderzoek kan geen kwaad en wanneer onomstotelijk kan worden aangetoond dat de uurhoekastrologie in de praktijk werkelijk leidt tot uitsluitend betrouwbare voorspellingen, dan zal ik zeker mijn mening herzien omtrent deze tak van astrologie. Dat is trouwens de reden dat ik de uurhoekastrologie, evenals de andere astrologische technieken steeds weer onderzoek.

   Hoe bereikt men een onomstotelijk bewijs voor de voorspelkracht van de uurhoekastrologie?
   Eenvoudig is uit te vinden, hoe men die bewijskracht niet bereikt. Voor veel astrologen is het kennelijk genoeg als ze elkaar achteraf bewijzen dat ze gelijk hebben. Een dergelijk bewijs is de bewijskracht van de onderlinge overeenstemming. De drie artikelen in AinO alleen al over uurhoekastrologie laten zien dat we zo een bewijs krijgen dat geen enkele geldigheid heeft.

   Men kan zich beroepen op de autoriteit van een grote uurhoekastroloog. In Nederland hebben we daarvoor een paar kandidaten. De ene die zich als zodanig beschouwt is de man van het promotie-experiment in de NVWOA. Deze man heeft echter zijn geloofwaardigheid verloren door een prijs op te strijken die hij zelf verzonnen had. Een andere zou Mw. Sietsma zijn. Ook zij komt niet erg in aanmerking blijkens dit artikel. Bovendien is het beroep op een autoriteit gezien vanuit de logica niet het sterkste standpunt dat men kan innemen. Autoriteitsargumenten gelden voor de vraag waar wij voor staan als een logische fout.

   Een centraal probleem bij het onderzoek naar astrologische stellingen is dat men er astrologen bij nodig heeft. In horoscopen kan men lezen wat men wil, ik heb dat hier ook weer aangetoond. Dat wil zeggen: een centraal probleem is de vrijblijvendheid die kleeft aan onderzoeken die astrologen over zichzelf doen. De kunst is dus om het onderzoek naar uurhoekastrologie niet vrijblijvend te maken voor de astrologen zelf. Dat kan op zich heel eenvoudig.

   De uurhoekastroloog beweert dat hij een 100% trefkans heeft. Dat wil zeggen: dat men aan het onderzoek de conditie verbindt dat de astroloog zelf opdraait voor de schade die zijn advies aanricht. Bovendien moet hij dan ook nog onomstotelijk aantonen dat zijn 100% trefkans alleen voortkomt uit astrologische argumenten. De regels van de uurhoekastrologie zijn redelijk helder en rigide. Men kan dus vrij snel constateren of de astroloog in kwestie een loopje heeft genomen met die regels, zoals ik liet zien t.a.v. Mw. Sietsma .

   Daarom de volgende uitdaging: Ik nodig uurhoekastrologen uit om een serie adviezen aan mij uit te brengen over onderwerpen die gaan om substantiële belangen. Deze uurhoekastrologen beargumenteren hun advies met uitsluitend correcte toepassingen van de regels uit de uurhoekastrologie. De schade die de adviezen oplevert wordt volledig vergoed door de advies gevende astrologen. Dit geheel wordt geregeld via een notaris, terwijl de wetenschappelijke acribie wordt geobserveerd door een ter zake kundige, bij voorbeeld Prof. Dr. P Vroon.

   Literatuur waarnaar verwezen werd

  • Derek Appleby: Uurhoekastrologie, Katwijk, 1986
  • Dr M Boot: Uurhoekastrologie onbetrouwbaar. AinO 2,2, pp 26-30
   • : Esoterisch denken. Grondslag voor een nieuwe psychologie en levenshouding, Katwijk, 1988
  • Corrie Sietsma: Vraag- en Uurhoekastrologie zijn betrouwbaar, AinO, 3,1, pp 47- 51
  • Drs Karen M Hamaker - Zondag: Handboek voor Uurhoekastrologie, Amsterdam, 1983
  • Barabara Watters: Horary Astrology and the judgement of events, Washington, 1973
   Naar Slotopmerkingen

   Naar andere artikelen


Indexalg Terug naar Index

Published by ORION mb .
Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.